Osobní údaje

Max Invest součástí
skupiny CREDITAS

Osobní údaje

Max Invest součástí
skupiny CREDITAS

Poslední aktualizace 19. 4. 2023

Zásady ochrany osobních údajů
a pravidla nakládání s cookies („Zásady“)

Tyto Zásady ochrany osobních údajů a pravidla nakládání s cookies podrobně popisují způsob, jakým nakládáme s vašimi osobními údaji a jak je chráníme.

ÚVOD

Max Invest, a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 142 85 550, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 27109 (dále jen „společnost“, „správce“, „náš“, „nás“ nebo „my“), jako správce osobních údajů, které o vás shromažďujeme a zpracováváme na základě těchto Zásad, se zavazuje chránit vaše osobní údaje, a to plně v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v platném znění (dále jen „GDPR“). Tyto Zásady podrobně popisují kroky, které provádíme k ochraně vašich osobních údajů, jestliže navštívíte kteroukoli z našich webových stránek nebo aplikací, které obsahují odkaz na tyto Zásady (společně dále jen „naše stránky“), nebo když nás kontaktujete. Zásady popisují, jak zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají, včetně kategorie osobních údajů, které shromažďujeme, účely, pro které je používáme, typy třetích stran, se kterými je sdílíme, a všechna práva, která můžete mít v souvislosti s naším zpracováním takových údajů. Osobními údaji jsou informace nebo kombinace informací, které umožňují vaši identifikaci.

Tyto Zásady platí v případě, že navštívíte-li kteroukoli z našich stránek odkazující na tyto Zásady, naši mobilní aplikaci, nebo v případě, že nás kontaktujete s ​​komentářem, poptávkou nebo žádostí o poskytnutí podpory zákazníkům. Osobní údaje, které se o vás shromažďují v souvislosti s webovými stránkami, produkty, službami nebo mobilními aplikacemi, a to i mobilními aplikacemi jiných společností (včetně těch, které vám poskytly společnosti z naší skupiny), mohou být předmětem i jiných zásad ochrany soukromí. Je důležité, abyste si přečetli tyto Zásady a případně i jakákoliv jiná oznámení o ochraně osobních údajů, které vám můžeme poskytnout při konkrétních příležitostech, kdy shromažďujeme nebo zpracováváme vaše osobní údaje, abyste si byli plně vědomi toho, jak a proč vaše osobní údaje zpracováváme.

V souladu s GDPR jste oprávněni namítat proti určitým typům zpracování osobních údajů popsaným v těchto Zásadách, včetně případů, kdy se spoléháme na oprávněný zájem zpracovat vaše osobní údaje nebo když zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu. V některých případech můžeme prokázat, že máme přesvědčivé legitimní důvody pro pokračování ve zpracování vašich osobních údajů, přičemž v takovém případě nejsme povinni vaši námitku reflektovat.

1. SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

A) Informace získané přímo od vás

Jakmile navštívíte naše stránky nebo mobilní aplikaci, můžeme vás požádat o zadání osobních údajů, abychom vám mohli poskytnout naši službu nebo provést požadovanou transakci. Osobní údaje nám také můžete poskytnout, pokud nás sami kontaktujete (např. s ​​komentářem, poptávkou nebo žádostí o poskytnutí zákaznické podpory) nebo si u nás zaregistrujte účet pro použití našich stránek.

Osobní údaje, které od vás shromažďujeme při používání našich stránek, mohou zejména zahrnovat:

 • identifikační údaje, jako je vaše jméno, příjmení, název společnosti/organizace, e-mailová adresa, telefonní a faxové číslo a skutečná adresa (včetně ulice, města, státu, poštovního směrovacího čísla nebo země),

 • registrační údaje, kterými jsou informace, které jste poskytli při registraci účtu pro použití našich stránek, aplikací, včetně uživatelských jmen a hesel,

 • údaje uchazečů o zaměstnání, včetně informací předložených v souvislosti s žádostí o zaměstnání nebo poptávkou,

 • marketingové údaje a komunikace, včetně vašich marketingových preferencí a odběru našich publikací,

 • finanční údaje, včetně informací o kreditních kartách nebo jiných finančních účtech či produktech, které nám umožní realizovat nákup produktů a služeb nabízených společností na našich stránkách,

 • transakční údaje, včetně otázek a objednávek našich produktů a služeb a podrobností o platbách vám a od vás,

 • informace o registraci k událostem, včetně údajů, které poskytnete při vyplňování internetového registračního formuláře, a

 • vaše zpětná vazba, včetně vaší reakce na naše stránky, naše produkty a služby obecně.

B) Osobní údaje, které o vás můžeme zpracovávat

Můžeme zpracovávat osobních údaje o vaší návštěvě našich stránek, či používaní naší mobilní aplikace včetně:

 • údajů o používání včetně informací o tom, jak používáte naše stránky a aplikaci, jaké stránky si prohlížíte, počet přenesených bajtů, odkazy na které kliknete, materiály, ke kterým získáte přístup, datum a čas přístupu na stránku, webové stránky, ze kterých jste přešli na jednu z našich stránek, a další kroky provedené na našich stránkách a v naši aplikaci, a

 • technických údajů, jako například adresa internetového protokolu (IP), typ a vlastnosti vašeho prohlížeče, či zařízení, jazyk a operační systém.

Informace o souborech cookies, které používáme na našich stránkách, naleznete v části „Soubory cookies“ níže.

C) Geolokalizační informace

V některých případech můžeme s vaším výslovným souhlasem shromažďovat přesnou, reálnou lokalizaci (tj. geografické umístění) vašeho mobilního zařízení. Tyto informace budou použity pouze za účelem usnadnění používání našich stránek. Geolokalizace vašeho mobilního zařízení může být sdílena s našimi poskytovateli služeb, kteří mohou tyto informace zpracovávat v souvislosti s poskytováním služeb naším jménem. Jestliže souhlasíte se shromažďováním přesné polohy vašeho mobilního zařízení v reálném čase, můžete tento souhlas upravit nastavením preferencí služby lokalizace prostřednictvím nastavení vašeho mobilního zařízení.

2. POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím našich stránek, mobilní aplikace, nebo v případě, že nás kontaktujete, můžeme používat pro účely, které zahrnují:

 • Služby a transakce: Vaše osobní údaje můžeme používat k poskytování služeb pro vás nebo k provádění transakcí, o které jste požádali, včetně poskytování informací o produktech nebo službách společnosti, které jste si zakoupili nebo jinak používáte, o registraci zakoupených produktů, zpracování objednávek produktů, řešení reklamací, výměně manuálů k produktům, reakcích na požadavky zákazníků a usnadnění používání našich stránek.
 • Správa a ochrana našeho podnikání a našich stránek: Vaše osobní údaje můžeme používat ke správě a ochraně našeho podnikání a našich stránek včetně řešení problémů, údržby systému, podpory, reportingu a datového hostingu.
 • Zlepšování našeho podnikání, našich stránek, produktů a služeb: Vaše osobní údaje můžeme používat k provádění obchodních analýz nebo k jiným účelům, které nám pomáhají rozvíjet a zlepšovat kvalitu našeho podnikání, stránek, produktů a služeb (včetně nových produktů a služeb), například přizpůsobením našich stránek vašim konkrétním preferencím nebo zájmům.
 • Marketing: V souladu s platnými zákony a předpisy můžeme vaše osobní údaje používat k tomu, abychom vás informovali o produktech nebo službách, které by vás mohly zajímat, nebo abychom s vámi jinak komunikovali o nabídkách, akcích a novinkách, průzkumech, speciálních nabídkách a souvisejících tématech. Z marketingové komunikace zasílané prostřednictvím e-mailu se můžete kdykoli bezplatně odhlásit pomocí odkazu „Odhlásit se“ ve všech e-mailových marketingových materiálech, které od nás obdržíte, nebo nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto Zásadách. V závislosti na zemi vašeho bydliště se můžete také odhlásit i z jiných typů marketingové komunikace. Více informací získáte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto Zásadách.
 • Žádosti o zaměstnání: V souvislosti s poptávkou nebo žádostí o zaměstnání nám můžete poskytnout informace o sobě, například životopis, pracovní reference, informace o vzdělání a pracovních zkušenostech a informace o odborné přípravě a certifikátech. My a společnosti z naší skupiny můžeme tyto informace používat pro účely posuzování zaměstnání i k dalším účelům dle těchto Zásad.
 • Výzkum a analýzy: Vaše osobní údaje můžeme používat k provádění výzkumu a analýz, které nám pomohou analyzovat vaše nákupní preference, identifikovat produkty a služby, které nejlépe vyhovují vašim požadavkům, a měřit efektivnost reklamy, kterou vám zobrazujeme.
 • Uplatňování pravidel: Osobní údaje, které shromažďujeme, můžeme používat, abychom dokázali odhalit, předcházet a reagovat na podvody, porušování práv duševního vlastnictví, porušování našich obchodních podmínek, porušování zákona nebo jiné zneužití našich stránek.
 • Plnění právní povinnosti: Zpracování osobních údajů pro plnění právních povinností plynoucích z právních předpisů.

3. PRÁVNÍ ZÁKLAD, PODLE KTERÉHO ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE A ÚČEL JEJICH ZPRACOVÁNÍ

Tam, kde to vyžadují příslušné právní předpisy, zajistíme právní základ pro zpracování vašich osobních údajů. Ve většině případů bude právním základem to, že:

 • Zpracování je nezbytné za účelem jednání, které směruje k uzavření smlouvy s vámi a k plnění smlouvy a na jejím základě k realizaci služeb, které vám poskytujeme; poskytnutí osobních údajů pro tento účel je povinné, v případě neposkytnutí osobních údajů může být odepřeno poskytnutí finanční služby.
 • Zpracování je nezbytné pro splnění našich zákonných povinností včetně dodržování platných zákonů, nařízení, vládních a úředních požadavků, soudních příkazů nebo předvolání, to zejména povinností plynoucích ze zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, či dalších právních předpisů, které se na nás vztahují; poskytnutí osobních údajů pro tyto účely je povinné, v případě neposkytnutí osobních údajů může být odepřeno poskytnutí finanční služby.
 • Zpracování je nezbytné pro splnění našich oprávněných zájmů, například pro rozvoj a zlepšování našich stránek, produktů nebo služeb ve prospěch našich zákazníků, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, pro účely prevence podvodů a protiprávního jednání, pro účely přímého marketingu; poskytnutí osobních údajů pro tyto účely je povinné, v případě neposkytnutí osobních údajů může být odepřeno poskytnutí finanční služby.
 • Zpracování záznamů telefonických hovorů (mimo plnění povinností plynoucích ze ZPKT), Pořizování záznamů telefonických hovorů, uchovávaní e-mailové či obdobné komunikace, jejíž předmětem je kromě plnění Smlouvy či povinností Bance uložených právními předpisy i zodpovězení obecných dotazů, poskytnutí osobních údajů pro tyto účely může být povinné, v případě neposkytnutí osobních údajů může být odepřeno poskytnutí finanční služby, či nevyhověno dotazu a požadavku.
 • Společnost je oprávněna za účelem plnění povinností vyplývajících jí ze ZPKT, jakož i za účelem ochrany svých práv a oprávněných zájmů pro případ, že by mezi Zákazníkem a Společností došlo v souvislosti s poskytováním investičních služeb, nahrávat veškeré hovory se Zákazníkem probíhající přes zákaznickou linku, pokud se tyto týkají poskytování investičních služeb Zákazníkovi. Právním základem pro zpracování je plnění právní povinnosti Společnosti jako správce.

4. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME ÚDAJE

Období, během kterého uchováváme vaše osobní údaje, se liší v závislosti na účelu jejich zpracování. Například osobní údaje potřebné k tomu, abychom vám poskytovali produkty a služby, nebo k usnadnění transakcí, o které jste požádali, uchováváme tak dlouho, dokud jste zákazníkem naší společnosti. Vaše osobní údaje pro marketingové účely uchováváme, dokud se neodhlásíte z přijímání další přímé marketingové komunikace v souladu s platnými právními předpisy. Ve všech případech uchováváme vaše osobní údaje tak dlouho, jak je potřeba ke splnění účelu uvedeného v těchto Zásadách nebo jak nám uložil právní předpis.

V souladu s platnými právními předpisy můžeme vaše osobní údaje anonymizovat tak, aby je nebylo možné dále používat pro vaši identifikaci. Anonymizované údaje se nepovažují za osobní údaje, a proto nepodléhají těmto Zásadám. Anonymizované údaje můžeme shromažďovat, používat a sdílet pro jakýkoliv účel bez časového limitu.

Jakmile odpadne účel zpracování vašich osobní údajů a nebudou anonymizovány, tak jak je uvedeno výše, budou vaše údaje po uplynutí zákonné lhůty pro jejich archivaci, skartovány a vymazány.

5. ZPŘÍSTUPNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s vybranými třetími stranami v souladu s platnými právními předpisy včetně ustanovení uvedených níže.

 • Společnosti z naší skupiny zejména Bankou CREDITAS a.s., IČ: 63492555, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23903, a to v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů Bankou CREDITAS a.s. jsou uvedeny zde. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi pobočkami a společnostmi skupiny v míře, která je přiměřeně potřebná pro účely uvedené v těchto Zásadách.
 • Poskytovatelé služeb. Vaše osobní údaje můžeme sdílet se společnostmi, se kterými máme smlouvu o poskytování služeb naším jménem, ​​například v případě hostingu webových stránek, provádění průzkumů, zpracovávání transakcí, analyzování našich stránek a provádění analýz s cílem zvyšovat kvalitu našeho podnikání, stránek, produktů a služeb. Od těchto poskytovatelů služeb požadujeme, aby chránili důvěrnost vašich osobních údajů.
 • Distributoři a jiní důvěryhodní obchodní partneři. Vaše osobní údaje můžeme sdílet se třetími stranami, které distribuují naše produkty, a s jinými důvěryhodnými obchodními partnery pro účely, které zahrnují umožnění třetím stranám, aby vám posílaly marketingovou komunikaci. Takové sdílení osobních údajů pro marketingové účely se bude provádět v souladu s platnými zákony a předpisy.
 • Sdílení v souvislosti s transakcemi. V souvislosti s určitými transakcemi můžeme některé nebo všechny vaše osobní údaje sdělovat finančním institucím, úřadům a přepravním společnostem nebo poštovním službám zapojeným do realizace transakce.
 • Sdílení v souvislosti s akvizicemi nebo prodeji. Mohou nastat okolnosti, kdy se společnost ze strategických nebo jiných obchodních důvodů rozhodne v některých zemích prodat, odkoupit, odprodat, sloučit nebo jinak reorganizovat své podniky. Informace, které o vás uchováváme, můžeme sdílet v rozsahu, který je přiměřeně potřebný pro pokračování v jednání nebo dokončení fúze, akvizice, odprodeje nebo prodeje všech nebo části majetku společnosti.
 • Sdílení z jiných důvodů. Osobní údaje můžeme dále sdílet, pokud to vyžaduje nebo nás k tomu opravňuje zákon, nebo v dobré víře, že takové jednání je nezbytné ke splnění zákonných požadavků nebo právního postupu na ochranu našich práv nebo majetku, nebo – v naléhavých případech – na ochranu osobní bezpečnosti jakékoliv osoby.

6. POUŽITÍ VERIFF

V rámci boje proti podvodům s kreditními kartami a praní špinavých peněz sdílíme informace se společností Veriff OÜ, registrační kód 12932944, adresa sídla Niine 11, 10414 Tallinn, Estonsko (dále jen Veriff).

Shromažďovány a zpracovávány budou následující osobní údaje:

 • osobní údaje uživatele (jako je jméno, pohlaví, osobní identifikační kód, datum narození, způsobilost k právním úkonům, národnost, státní příslušnost, ale také historické údaje tohoto uživatele, které u nás mohly být uloženy při předchozích protiútocích v rámci lhůt pro uchovávání),
 • údaje o dokladech (jako je název dokladu, země vydání, číslo, datum platnosti, bezpečnostní prvky),
 • údaje o rozpoznávání obličeje (jako jsou fotografie, videa a zvukové záznamy, fotografie pořízené z vás a vašeho dokladu a obrazový a zvukový záznam z procesu ověřování),
 • kontaktní údaje (například adresa, e-mailová adresa, telefonní čísla, IP adresa,
 • technické údaje (podpis zařízení), mimo jiné informace o datu a čase, kdy používáte služby, vaší IP adrese a názvu domény, atributech vašeho softwaru a hardwaru, také o vaší obecné zeměpisné poloze (např. město, země).

Právním základem pro zpracování osobních údajů společností Veriff je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR. Pokud je zákazníkovi navrženo, aby používal služby společnosti veriff, je to možné pouze s jeho předchozím souhlasem.

Při ověřování vaší identity v naší Aplikaci jsou vaše osobní údaje předávány ke zpracování společnosti Veriff. Více informací o jejich zpracování společností Veriff naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Veriff: Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Veriff.

ZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje nebudou předávány třetí straně jinak než pro stanovené účely.

Vaše osobní údaje zpřístupníme třetí straně pouze v případě, že:

 • jste k tomu dali výslovný souhlas,
 • zveřejnění je nezbytné pro uplatnění, výkon nebo obhajobu zákonných práv a neexistují žádné důvody pro domněnku, že máte převažující oprávněný zájem na nezveřejnění vašich údajů,
 • existuje zákonná povinnost zveřejnění a
 • je to právně přípustné a nezbytné pro realizaci smluvních vztahů s vámi.

Zásadně platí, že vysoká evropská úroveň ochrany údajů je ze strany společnosti Veriff zajištěna.

7. PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ MIMO EHP

V případech, kdy by mohlo docházet k předávání Osobních údajů do třetí země mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), kde neexistuje rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů nebo jiné vhodné záruky obchodních partnerů a poskytovatelů služeb k nastavení ochrany osobních údajů, uzavíráme s partnery smlouvy obsahující Standardní smluvní doložky EU, které podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2021/914 ze dne 4. června 2021 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů do třetích zemí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, představují vhodné záruky k zajištění souladu s GDPR.

8. ZABEZPEČENÍ

Zavazujeme se chránit bezpečnost vašich osobních údajů. Používáme různé bezpečnostní technologie a postupy, které pomáhají chránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním, včetně implementace takových bezpečnostních opatření, která mohou být vyžadována příslušnými zákony. Žádný informační systém však nemůže být 100% bezpečný, takže nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost vašich osobních údajů. Kromě toho nejsme zodpovědní za bezpečnost údajů, které přenášíte na naše stránky prostřednictvím sítí, které nekontrolujeme, včetně internetu a bezdrátových sítí.

Bezpečnost a ochrana vašich osobních údajů závisí také na vás. Pokud vám přidělíme (nebo si sami zvolíte) ID uživatele a heslo pro přístup na naše stránky, jste zodpovědní za ochranu důvěrnosti těchto přihlašovacích údajů a jejich nesdílení s jinými osobám.

9. SOUBORY COOKIES

Co je soubor cookies? Soubory cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se stáhnou na váš pevný disk nebo do paměti prohlížeče, když navštívíte některou z našich stránek. Soubory cookies jsou užitečné, protože pomáhají při uspořádání obsahu a rozložení našich stránek a umožňují nám rozpoznat počítače nebo jiná zařízení, která již na našich stránkách byla. Ke zlepšení našich webových stránek používáme soubory cookies a další technologie („cookies“). Kromě nezbytně nutných cookies bychom rádi používali cookies:

 • abychom zjistili, jak se naše webové stránky používají a jak fungují, včetně statistik mezi stránkami,
 • abychom vám poskytli další funkce a personalizaci,
 • abychom vám poskytovali interakce na sociálních sítích,
 • pro cílení a marketingové účely.

Naše stránky mohou také obsahovat elektronické obrázky známé jako webové majáky – někdy nazývané jednopixelové gify – které nám umožňují spočítat počet uživatelů, kteří navštívili konkrétní stránky. Web beacons můžeme zahrnout do propagačních e-mailových zpráv nebo zpravodajů, abychom zjistili, zda byly zprávy otevřeny a zda se podle nich jednalo.

A) Kategorie cookies

Soubory cookies lze rozdělit na základě několika kritérií. V závislosti na tom, kdo vytváří a zpracovává soubory cookies, lze soubory cookies rozdělit do dvou kategorií:

 • Cookies první strany (first party cookies) vytváří přímo webové stránky nebo skripty na stejné doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti webové stránky.
 • Cookies třetích stran (third-party cookies) jsou vytvářeny ostatními weby. Tyto weby na navštívené webové stránce vlastní nějaký obsah, např. reklamy, obrázky nebo videa.

Cookies lze také rozdělit podle jejich trvanlivosti na:

 • Relační cookies (session cookies) jsou dočasné. Ukládají se do Vašeho zařízení jen do doby, než ukončíte práci s internetovým prohlížečem a po jeho zavření se vymažou. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost webových stránek či přidružených aplikací nezbytné.
 • Permanentní cookies (persistent cookies) můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na našich webových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají ve Vašem prohlížeči po delší období nebo dokud je ručně neodstraníte. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě webových stránek.  

Existují čtyři typy souborů cookies, které můžeme používat:

 • K tomu, aby naše stránky fungovaly a poskytovaly vám služby a informace, o které jste požádali, jsou nezbytně nutné (esenciální) cookies. Nezbytně nutné soubory cookies jsou vyňaty z požadavku vašeho souhlasu.
 • Funkční cookies umožňují rozšířenou funkčnost a personalizaci. Našim stránkám například umožňují zapamatovat si informace, které poskytnete, jako jsou vaše jazykové preference, a ukládat technické informace užitečné pro vaši interakci s našimi stránkami. Můžeme je nastavit my nebo poskytovatelé třetích stran, jejichž služby jsme přidali na naše stránky. Pokud tyto soubory cookies nepovolíte, některé nebo všechny tyto služby nemusí fungovat správně.
 • Výkonnostní cookies shromažďují informace o vašem používání našich stránek (umožňují nám například počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti) a pomáhají nám zjistit, jak si naše stránky vedou, abychom mohli provést příslušná vylepšení, která by mohla zlepšit váš zážitek z prohlížení (např. abychom věděli, které stránky jsou nejoblíbenější a které nejméně). Všechny informace, které tyto soubory cookies shromažďují, jsou agregované, a proto anonymní.
 • Reklamní/cílové (profilovací) cookies shromažďují údaje o vaší online aktivitě a identifikují vaše zájmy, abychom vám mohli vytvořit profil a poskytovat vám reklamu, která je pro vás relevantnější. Provádějí také funkce, jako je zabránění neustálému opětovnému zobrazování stejných inzerátů, zajištění správného zobrazení inzerátů a výběr inzerátů, které jsou založeny na vašich zájmech.

Jiné cookies než nezbytné (esenciální) cookies, které jsou nezbytné ke správnému fungování našich stránek, využíváme pouze na základě vašeho souhlasu, který nám udělíte při návštěvě našich stránek. Rozsah takto uděleného souhlasu a své nastavení cookies můžete kdykoliv později změnit.

B) Zakázání souborů cookies a odhlášení ze zájmově orientované reklamy.

Můžete si vybrat trvalé přijímání cookies pomocí našeho systému nebo alternativně, nastavení vašeho prohlížeče by vám mělo umožnit vymazat a/nebo zakázat cookies webových stránek. Další informace o tom, jak smazat soubory cookies ve vašem webovém prohlížeči, naleznete v pokynech vašeho prohlížeče: Google Chrome,  Internet ExplorerMicrosoft EdgeMozilla FirefoxOpera, Safari (MaciPhone, iPad, nebo iPod touch).

Pokud se rozhodnete zakázat soubory cookies, můžete zjistit, že naše stránky nemusí fungovat stejným způsobem. Některé soubory cookies jsou nezbytné k zaznamenání a respektování rozhodnutí, které jste učinili, pokud jde o to, že nebudete kontaktováni nebo nebudou do vašeho zařízení přidány jiné typy souborů cookies. Pokud vymažete soubory cookies ze svého počítače, budou smazány také soubory cookies používané k rozpoznání vašich preferencí včetně zájmově orientované reklamy, což vyžaduje, abyste znovu provedli svá rozhodnutí.

Uživatelé se také mohou odhlásit z reklamních sítí třetích stran pomocí různých webových stránek obchodních sdružení, jako jsou:

 • Network Advertising Initiative (NAI) - http://www.networkadvertising.org/choices/
 • Digital Advertising alliance (DAA):
  - Svět: https://optout.aboutads.info/
  - Evropa: http://youronlinechoices.eu/

Odhlášením ze zájmově orientované reklamy se odhlásíte od doručování zájmově orientovaného obsahu nebo reklam od těchto společností, ale neznamená to, že již nebudete dostávat žádnou reklamu prostřednictvím našich webových stránek nebo jiných webových stránek. Stále můžete vidět reklamy společnosti, ale tyto reklamy vám my ani naši partneři nepřizpůsobíme. Pokud se v budoucnu rozhodnete, že si nepřejete, aby byly vaše osobní údaje použity k tomu, aby mohly třetí strany zobrazovat reklamy nebo personalizovat reklamy, které se vám zobrazují, můžete také upravit své nastavení pomocí nástrojů poskytovaných třetími stranami, jako jsou např. Google, Facebook a LinkedIn.

Můžete zabránit zobrazování běžných zájmově orientovaných reklam. Pokud chcete, aby se vaše zájmově orientované reklamy společnosti přestaly zobrazovat, můžete kliknout na odkaz: https://optout.aboutads.info/ nebo kliknout na ikonu AdChoices na jedné z našich webových stránek.

Pro Evropu můžete kliknout zde: https://www.youronlinechoices.eu/. Nezapomeňte také zablokovat reklamy od všech našich reklamních partnerů:

 • TradeDesk;
 • MediaMath;
 • Neustar;
 • Facebook;
 • Meta;
 • Linkedin;
 • Twitter;
 • Spotify;
 • Audible;
 • Hubspot;
 • Google;
 • Segment.

Můžete se také odhlásit ze zobrazování zájmově orientovaných reklam na svých webových stránkách tím, že odmítnete soubory cookies ve svém prohlížeči (prohlížečích), odmítnete požadavky na „přístup k datům“, které aplikace běžně zobrazují během instalace, nebo upravíte nastavení sledování reklam na vašem zařízení.

10. ZÁKAZ SLEDOVÁNÍ

Některé webové prohlížeče mohou přenášet signály „zákaz sledování" nebo „nesledovat“ na naše stránky, se kterými komunikujete. Vzhledem k rozdílům ve způsobu, jakým webové prohlížeče začleňují a aktivují tuto funkci, není vždy jasné, zda uživatelé zamýšlejí tyto signály přenášet, nebo zda o nich vůbec vědí. Na tyto signály nemusíme reagovat. Můžete také zakázat určité sledování (např. zakázáním souborů cookies) a také se můžete odhlásit z cílené reklamy podle pokynů v části 8. písm. B) „Zakázání souborů cookies a odhlášení ze zájmově orientované reklamy“.

11. VAŠE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s vašimi osobními údaji, které se shromažďují prostřednictvím našich stránek nebo když nás kontaktujete, Vám jsou přiznána určitá práva. Máte-li bydliště v EHP, vztahují se na vás práva uvedená níže. V případě ostatních uživatelů práva, která se na vás vztahují, závisí na zákonech vaší země. Využívání práv, která se na vás vztahují, v souladu s platnými právními předpisy ČR a EU umožníme. Více informací o vašich právech získáte prostřednictvím kontaktních údajů na konci těchto Zásad.

 • Přístup a oprava: Máte právo na přístup, kontrolu a opravu osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím našich stránek nebo když nás kontaktujete. V některých případech můžete přístup provést tak, že přejdete na stránku, na které jste informace poskytli. Můžete nám pomoci zachovat přesnost vašich údajů oznámením jakékoli změny vaší poštovní adresy, telefonního čísla nebo e-mailové adresy.
 • Námitky: Jste oprávněni podat námitky proti určitým typům zpracování, které zahrnuje vaše osobní údaje popsané v těchto Zásadách, včetně případů, kdy se spoléháme na oprávněný zájem zpracovat vaše osobní údaje nebo když zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu. Na základě vaší námitky zpracování osobních údajů omezíme, a dokud neprokážeme závažné oprávněné důvody zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, vaše osobní údaje nebudeme nadále zpracovávat. Pokud tyto oprávněné důvody pro pokračování ve zpracování vašich osobních údajů prokáže, nejsme povinni vašim námitkám vyhovět.
 • Vymazání: Máte právo požadovat vymazání vašich osobních údajů. O výmaz můžete žádat například, pokud jste odvolali váš souhlas se zpracováním, úspěšně namítali proti našemu oprávněnému zájmu a neexistuje jiný právní základ pro zpracování, anebo v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně nebo pominul účel, pro který jsme vaše osobní údaje zpracovávali a nezpracováváme je za jiným slučitelným účelem. Vaše údaje však nevymažeme, jsou-li potřebné pro prokazování, uplatňování anebo obhajování našich právních nároků.
 • Omezení zpracování: Máte právo požadovat, abychom omezili naše zpracování vašich osobních údajů. O omezení můžete žádat například v průběhu toho, kdy namítáte správnost zpracovávaných údajů anebo v případě, že je zpracování nezákonné a vy si nepřejete, abychom údaje vymazali, ale potřebujete, aby jejich zpracování bylo omezené po dobu toho, kdy uplatňujete vaše práva. Vaše údaje nadále zpracováváme, existují-li důvody pro prokazování, uplatňování anebo obhajování našich právních nároků.
 • Přenositelnost údajů: Je-li zpracování založené na vašem souhlasu anebo vykonávané za účelem plnění s vámi uzavřené smlouvy a zároveň prováděné automatizovanými prostředky, máte právo obdržet od nás vaše osobní údaje, které jsme od Vás získali, v běžně používaném strojově čitelném formátu. Budete-li mít zájem a bude-li to technicky možné, Vaše osobní údaje přeneseme přímo k jinému správci.
 • Souhlas: Pokud jste poskytli svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat tak, že nás kontaktujete pomocí kontaktních údajů uvedených na konci těchto Zásad nebo v případě e-mailového marketingu prostřednictvím odkazu „Zrušit odběr“ v kterémkoli z našich marketingových e-mailů. Tento krok nebude mít vliv na zákonnost jakéhokoli zpracování provedeného do momentu odvolání souhlasu.

Na všechny vaše žádosti o uplatnění vašich práv odpovíme ve lhůtách stanovených zákonem. Pokud to povoluje zákon, můžeme vám účtovat poplatek na vyřízení vaší žádosti. Chcete-li uplatnit některé z vašich práv, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na konci těchto Zásad. Před přijetím opatření na základě vaší žádosti můžeme podniknout kroky k ověření vaší totožnosti. Pokud si myslíte, že naše zpracování vašich osobních údajů není v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údaj, můžete podat stížnost u úřadu, který dohlíží na dodržování právních předpisů o ochraně osobních údajů. Pro území České republiky je dozorovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, web: www.uoou.cz, tel.: +420 234 665 111.

Ocenili bychom však možnost vyřešit vaši stížnost samostatně, proto nás neváhejte kontaktovat v případě jakýchkoli relevantních stížností prostřednictvím našich níže uvedených kontaktů nebo prostřednictvím našeho kontaktního formuláře uvedeného na našich webových stránkách.

12. ÚDAJE O NEZLETILÝCH

Vědomě neshromažďujeme údaje od nezletilých osob a naše stránky nejsou zaměřeny na děti. Význam pojmu „nezletilé osoby“ podléhá zákonům a nařízením v jurisdikci, ve které se nacházíte.

13. ODKAZY NA JINÉ STRÁNKY

Naše stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky, produkty a služby třetích stran. Za takové webové stránky, produkty a služby, jejich pravidla nebo jejich shromažďování nebo jiné zpracování vašich osobních údajů neneseme žádnou odpovědnost. Postupy těchto třetích stran v souvislosti s informacemi shromažďovanými prostřednictvím jejich webových stránek, produktů nebo služeb se řídí jejich vlastními zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme vám informovat se o zásadách ochrany osobních údajů těchto třetích stran.

14. KONTAKT

Máte-li dotazy týkající se těchto Zásad nebo našeho zacházení s vašimi osobními údaji, chtěli byste podat stížnost nebo námitku, nebo byste chtěli kontaktovat našeho zmocněnce pro ochranu údajů, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních informací. Vaším podnětem se budeme okamžitě zabývat a budeme se snažit dosáhnout uspokojivého řešení.

E-mail: info@maxinvestapp.eu

Korespondenční adresa:

Max Invest, a.s.
Sokolovská 675/9
186 00 Praha 8 - Karlín
Tel: +420 800 468 277

15. ZMĚNY V TĚCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY SOUKROMÍ A SOUBORY COOKIES

Tyto Zásady můžeme čas od času aktualizovat. V takovém případě upravíme datum „poslední aktualizace“ v horní a dolní části Zásad a podnikneme i další kroky, které jsou požadovány zákonem.

Poslední aktualizace 27. 3. 2024